Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy egységes szerkezetben szabályozzon minden a Cheppers Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság érdekkörében felmerült adatkezelést.

I. A Tájékoztatóban használt fogalmak

Jelen Tájékoztató célja, hogy a hatályos adatvédelmi szabályokkal és iránymutatásokkal egyetemben tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően fogalmazza meg az érintettek jogosultságait. Ezen cél elérése érdekében – a Tájékoztató könnyebb megérthetősége céljából – az alábbiakban foglaljuk össze a használt szakkifejezések jelentését:

 • Személyes adat: Önre vonatkozó bármely információ vagy adat
 • Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • Adatkezelő: jelen adatkezelés során a Társaság
 • GDPR: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete

II. Adatkezelő elérhetősége és adatai

Név: Cheppers Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 01-10-048970
Adószám: 25742066-2-41
Székhely: 1137 Budapest, Szent István körút 22. 3. em 3.
Kijelölt kapcsolattartó személy: Oroszvári Péter
E-mail cím: info@cheppers.com
Telefonszám: +36-1-472-5234

III. Érdeklődő személyek adatainak kezelése

A személyes adatok forrása

Érdeklődések az alábbi fórumokon érkezhetnek:

 • www.cheppers.hu weboldalon található Érdekel a pozíció? panel igénybevételével
 • a Társaság, valamint a Társaság munkavállalóinak elektronikus levelezési címein
 • A Társaság elérhető különböző közösségi fórumokon is, így megkeresések az alábbi felületeken is érkezhetnek: LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter

A kezelt adatok köre

 • A Weboldal esetében: név; e-mail cím; egyéb az érdeklődés során megadott adatok
 • Elektronikus levelezés esetében: e-mail cím; egyéb az érdeklődés során megadott adatok
 • Közösségi fórumok: név; egyéb az érdeklődés során megadott adatok

Az adatkezelés célja

Név: az Ön neve az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges
E-mail cím: az e-mail cím a Társaság és az Ön közötti kapcsolattartáshoz és az esetleges egyeztetéséhez, válaszadáshoz szükséges
Egyéb megadott adatok: az Ön által megadott egyéb adatok a kérdésfelvetés pontosabb megértése érdekében szükséges

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja – önkéntes hozzájárulás

A személyes adatok címzettjei

A Társaság személyes adatokat harmadik személyek, hatóságok vagy bíróságok számára nem továbbít, kivéve amennyiben ez jogszabályi kötelezettsége

A személyes adatok tárolásának időtartama

A Társaság a kezelt adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonására a I. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén lehetőség van.

VI. Állásra jelentkező személyek adatainak kezelése

A személyes adatok forrása

Érdeklődések az alábbi fórumokon érkezhetnek:

 • www.cheppers.hu weboldalon található Érdekel a pozíció? panel igénybevételével
 • a Társaság, valamint a Társaság munkavállalóinak elektronikus levelezési címei
 • A Társaság elérhető különböző közösségi fórumokon is, így megkeresések az alábbi felületeken is érkezhetnek: LinkedIn, Facebook, Glassdoor, Dreamjo.bs, Nofluffjobs

A kezelt adatok köre

Önéletrajzban megadott személyes adatok:

 • név
 • születési hely és idő
 • elérhetőségek: lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím
 • tanulmányi adatok
 • szakmai tapasztalatok

Egyéb, a jelentkező által megadott adatok:

 • LinkedIn profil
 • Egyéb megosztott profilok (szakmai: github, behance, dribbble stb. és ritkábban Instagram, Facebook stb.)
 • Bérigény
 • Bármilyen más megosztott referencia munka (fejlesztői munka, UX portfólió stb.)
 • Motivációs levél

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy a Társaság, mint adatkezelő a megfelelő munkaerő kiválasztása céljából a lehető legteljesebb képet kapjon a jelentkező személyek (a munka teljesítéséhez szükséges) személyes és szakmai jellemzőiről.

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja – önkéntes hozzájárulás
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja – szerződés megkötése előtt átadott adatok

A személyes adatok címzettjei

A Társaság személyes adatokat harmadik személyek, hatóságok vagy bíróságok számára nem továbbít, kivéve amennyiben ez jogszabályi kötelezettsége.

A Társaság a könnyebb kezelhetőség tekintetében a jelentkezőket a recruitee nevű online szolgáltatásban rögzíti és követi: https://recruitee.com/.

A személyes adatok tárolásának időtartama

A Társaság, az IT szektor gyors ütemben történő fejlődésének következtében folyamatosan keres új munkaerőt. A munkaerő keresés folyamatos, ugyanakkor a felvétel időszakos. Nyitott pozícióinkra folyamatosan lehet jelentkezni, a jelentkezés nem zárul le ugyanakkor a felvétel szakaszosan – a gazdasági teljesítőképesség függvényében – történik. Ennek megfelelően a személyes adatokat az adott hozzájárulástól számított 2 évig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk. A hozzájárulás visszavonására a I. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén lehetőség van.

V. Cookie adatkezelés

A honlapunk testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében honlapunk az Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a honlapunk, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Ön által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunk tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával nem tudjuk garantálni a honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és teljes körű használatát.

VI. Közös szabályok: az érintettek jogosultságai

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;
 • helyesbítéshez való jog;
 • adatkezelés korlátozása;
 • törléshez való jog;
 • tiltakozáshoz való jog;
 • hordozhatósághoz való jog;
 • hozzájárulás visszavonási joga.

Az érintett hozzáférési joga

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.


Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Korlátozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.


Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, illetve ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Ön megítélése szerint az Adatkezelő adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.

VII. Záró rendelkezések

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.